Családtudományi kutatások - Családformák és családpolitikák

Családok és társadalmak. Változó családok és fenntartható társadalmak – szakpolitikai háttér és sokszínűség az életutak és a generációk mentén. FP7, 2013-17 - Takács JuditNeményi MáriaSzalma Ivett

 • Leírás: A kutatás nemzetközi együttműködés keretében 15 uniós ország 25 egyetemének, illetve kutatóintézetének, valamint három európai szintű civil ernyőszervezetnek a munkatársai dolgoznak együtt a Stockholmi Egyetem vezetésével. A projekt célja, hogy feltérképezze az egyre összetettebbé váló családformák jellemzőit és változásait az európai társadalmakban, és megvizsgálja mindennek a gyermekekre, nőkre és férfiakra gyakorolt hatását különös tekintettel a társadalmi egyenlőtlenségekre, a generációk közötti kapcsolatokra és a gondozási feladatokra. A kutatók arra törekednek, hogy feltárják, a szakpolitikák miként illeszkednek a családok sokféleségéhez és az ebből fakadó következményekhez, valamint jelezzék a családformák jövőbeli változásainak lehetséges irányait és az ehhez kapcsolódó szakpolitikai szükségleteket. A magyarországi kutatás a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére fókuszál a családi élet minél élhetőbbé tétele érdekében, valamint kiemelt figyelmet kap egy hazánkban még kevéssé jellemző, ám terjedő társadalmi jelenség: a gyermektelenség témaköre.
 • Kulcsszavak: Munka-magánélet konfliktus/egyensúly, fő kenyérkereső anyák, törődő apák, gyermekvállalás, gyermektelenség
 • A projektről: http://www.familiesandsocieties.eu/
 • Eredmények:
 • https://doi.org/10.1332/204674319X1559217926797
 • https://szociologia.hu/dynamic/szalma_takacs.pd
 • https://szociologia.hu/dynamic/104_126_oldal.pd
 • http://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/17
 • http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.6.228

 

Örökbefogadás és diszkrimináció - Takács JuditNeményi Mária

 • Leírás: A kutatás a "Halmozott diszkrimináció: egyéni és intézményi percepciók, hatások és cselekvések" című, 101468 számú OTKA-projekt részeként zajlott, melynek fő célja a halmozott diszkriminációhoz vezető mechanizmusok tanulmányozása volt.
 • Kulcsszavak: Örökbefogadással keletkezett család, örökbefogadási folyamat, diszkrimináció
 • Eredmények​

Ideológia és pragmatizmus a szakpolitikában. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2016–2019 - Szikra Dorottya

 • Leírás: A kutatás központi kérdése az, hogy vajon tetten érhető-e a jóléti rendszer, azon belül a családpolitika átalakításának egy határozott iránya 2010 után. A kutatás a családpolitika három szintjét különbözteti meg: a döntéshozatali folyamatokat (policy process), a megalkotott szakpolitikákat (policy output) és a szakpolitika célcsoportra tett hatását (policy outcome). Míg az első kettőt a kutató kvalitatív módszerekkel (diskurzus és tartalomelemzés), addig a harmadik szintet kvantitatív elemzéssel, elsősorban mikroszimulációs számításokkal vizsgálja.
 • Kulcsszavak: jóléti rendszer, döntéshozatali folyamat, szakpolitika, célcsoport