Biológiai nem és társadalmi nem

Biológiai nem (angolul: sex) és társadalmi nem (angolul: gender)

A biológiai nem fogalma a reprodukcióban betöltött szereppel kapcsolatos (utódok nemzése és szülése). Vannak azonban a férfiak és nők társadalmi helyzetében, tipikus viselkedésében ezen túlmenő olyan különbségek is, amelyek nem írhatóak le, nem magyarázhatóak (és nem is befolyásolhatóak) pusztán a biológiai nemek különbözősége alapján. Például azt még gondolhatjuk, hogy egy családon belül a kisgyermekek gondozásával kapcsolatos feladatokat nagyrészt biológiai okokból a nők végzik, de a biológiai különbséggel nem magyarázható, hogy miért takarítanak a nők többet, mint a férfiak. Szintén nem magyarázható biológiai okokkal az a világ számos országában megfigyelhető tény, hogy a nők ugyanolyan munkáért gyakran alacsonyabb bért kapnak, mint a férfiak.  Ezek a különbségek abból származnak, hogy a társadalom a biológiai nemek alapján eltérő szerepeket szán a férfiaknak és a nőknek. Ezeket az eltérő szerepeket, elvárásokat, aspirációkat magunkévá tesszük a szocializáció (családi és iskolai nevelés, a kortárs csoportok hatása, a médiából szerzett ismeretek stb.) során. Ezeknek a női és férfi szerepeknek a tartalma időben is változik (például kétszáz évvel ezelőtt a nők túlnyomó többségének nem volt kereső foglalkozása, most meg van), és országonként is eltérő lehet (például a világ egyes országaiban a nők ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a férfiak, más országokban pedig nem ). Ezek a különbségek nem magyarázhatók biológiailag, azaz a férfiakra és nőkre jellemző viselkedésformák társadalmilag meghatározottak.

A társadalmi nem fogalma tehát azt jelenti, hogy a biológiai értelemben vett nők és férfiak társadalmilag meghatározott  szerepelvárásoknak felelnek meg.

A társadalmi nem kutatói a szociológia területén olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint hogy mi okozza a családformák sokféleségét; milyen összefüggés van a gyermekvállalás és a társadalmi struktúrában betöltött hely (kitüntetetten a munkaerő-piaci helyzet) között; mi okozza a fejlett társadalmakban a nemi alapon kialakuló hierarchiákat és milyen eszközök állnak rendelkezésre az így kialakult esélyegyenlőtlenségek korrigálására. Fontos kutatási terület a nőknek a jóléti államok kiépítésében játszott szerepe, a nők által végzett fizetett és fizetetlen gondoskodó munka, amely központi szerepet játszik a társadalmi jólét termelésében és elosztásában. A társadalmi nem kutatói arra is választ keresnek, hogy hogyan avatkozhat be a jóléti állam a demográfiai jelenségek alakulásába, például hogyan növelhető a születések száma, vagy hogy hogyan lehet a férfiak halandóságát csökkenteni.

A társadalmi nem és a család kutatásának szembeállítása téves: nem kutathatjuk a család és a demográfia kérdéseit anélkül, hogy értenénk a férfiaknak és a nőknek a családon belül és azon kívül alakuló szerepeit és a társadalmi struktúrában betöltött helyét, azokat az elvárásokat, amelyeknek meg kívánnak felelni.

A társadalmi nemek fogalmát létrehozó szerepek és szerepelvárások az élet nagyon sok területén jelentkeznek, és a társadalom különböző csoportjai számára más és más tartalommal fogalmazódnak meg. Vannak társadalmi csoportok, amelyek viselkedésük egyes elemeiben a tradíció által a másik nemre jellemzőnek tartott értékeket jelenítik meg (például kisgyermek gondozása érdekében állásukat feladó apák vagy vezető pozícióban dolgozó sokgyerekes anyák). Vannak olyan csoportok is, amelyek tagjai esetében a társadalmi nem fogalma nem mindig a férfi-nő kettősségen alapul, akiknek nemi identitása vagy szexuális irányultsága eltér ettől. Ezeknek a csoportoknak az elfogadottsága társadalmanként különböző - a teljesen elfogadó és a teljesen elutasító között változik.  Az elfogadás vagy elutasítás nem tudományos, hanem identitáspolitikai kérdés: minek szabad és minek nem szabad lenni.  Az erre vonatkozó politikai döntések a tudomány határain kívül esnek, de jól mutatják az adott társadalom állapotát, működésmódját, és ezért a döntések maguk lehetnek tudományos elemzés tárgyai. Ez azonban csak egy  marginális terület a férfiak és nők közötti, a társadalom döntő többségét érintő kérdésekhez képest, amelyek vizsgálatával a társadalmi nemek tudománya foglalkozik.

Az MTA TK kutatásairól a Család, gyerekek, férfi és női szerepek, öregedő társadalmak témájában bővebb információt talál a https://tk.mta.hu/kutatasi-temaink oldalon.