Ajánlattételi felhívás - A European Social Survey (ESS) 11. hullám magyarországi adatfelvétele

A Társadalomtudományi Kutatóközpont  AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

„A European Social Survey (ESS) 11. hullám magyarországi adatfelvétele” tárgyában

1. Ajánlatkérő kapcsolattartási adatai:

Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. 
Telefon: 1/224-6797 Fax: 1/224-6791
Bagi Sándor, beszerzes@tk.hu

2. A szerződés tárgya, mennyisége:

„A European Social Survey (ESS) 11. hullám magyarországi adatfelvétele” kérdezőbiztosok által támogatott személyes megkeresést alkalmazó CAPI módszerrel.

 • Az ESS Survey Suite alkalmazásához kapcsolódó technológiai feltételek, háttér-infrastruktúra megteremtése.[1]
 • Próbakérdezés lebonyolítása az ESS Survey Suite rendszerén keresztül, visszajelzés a Megbízó felé, a próbakérdezés tapasztalatai alapján a kérdőívek véglegesítése
 • Kérdezést segítő anyagok (válaszkártyák, GDPR tájékoztató és beleegyező nyilatkozat) nyomtatása.
 • Kérdezőbiztosok eligazítása, képzése a Megbízóval együttműködésben. Minden kérdezőbiztos a megbízó által meghatározott személyes képzésen kell részt vegyen. Továbbá,
  • az instruktorok egynapos budapesti személyes (vagy a járványhelyzettől függően online) képzésének megszervezése;
  • az instruktorok által a saját területükön dolgozó kérdezőbiztosoknak szervezett képzés lebonyolítása;
  • a kérdezőbiztosok online képzése, melyet a megbízó és a vállalkozó közösen tart meg.
 • Adatfelvétel teljes körű megszervezése és lebonyolítása az ESS Survey Suite keretrendszerén belül.[2]
 • Kérdezőbiztosi kérdőívek (contact form) felvétele/kitöltése.
 • A kérdezés során keletkezett személyes adatok GDPR előírásoknak megfelelő kezelése, tárolása és átadása a Megbízó részére.
 • Az adatfelvételi munkálatok folyamatos ellenőrzése, ESS R11 Project Specification-ben meghatározott minőségbiztosítási elvek alapján. A megrendelő számára az ellenőrzés teljes folyamatához hozzáférés/betekintés biztosítása.
 • A terepmunka általános[3] monitorozáson felül, az R11 Project Specification-ben meghatározott utólagos ellenőrzés elvégzése.
 • Részletes adatfelvételi/kutatási dokumentáció elkészítése, együttműködés a Megbízóval a National Technical Summary elkészítésében.
 • Együttműködés az utólagos adat-managementben az ESS Data Protocol-nak[4] megfelelően.
 • A változók ESS standard-ek szerinti átkódolása (Standards for post coded variables alapján).

3. A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés

4. A teljesítés határideje:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen szerződés határozott időtartamra jön létre a szerződés aláírásától az alábbi ütemezés szerint:

Projekt tervezett kezdete: 2023 január 15.

Próbakérdezés lezárása: 2023. febr. 28.

Adatfelvétel kezdete: 2023 április 1.

Adatfelvétel befejezése: 2023. július 1.

Projekt tervezett befejezése 2023 dec. 20.

Amennyiben a jóváhagyó nyilatkozat 2023. október 1. napjáig nem érkezik meg, úgy a szerződés meghosszabbítható.

Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

5. Teljesítés helye: Dokumentumok átadása – Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Megrendelő fizetési kötelezettségét az általa ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján, nyertes ajánlattevő által tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla ellenében– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdéseivel és a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: a Kbt. 135. § (1) bekezdésével összhangban – a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára.

Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése.

Nyertes ajánlattevő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A Megrendelő a fenti szolgáltatásért három részletben fizet az alábbi ütemezésben:

1. a kutatás előkészítését és a próbakérdezés lezárását követően 20%-t;

2. az adatfelvétel lezárását követően 65%-t;

3. az adatok ESS HQ általi befogadását követően 15%.
7. Értékelési szempont

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint értékeli.  

 • 50% nettó ajánlati ár;
 • 30% pályázat szakmai minősége és részletessége;
 • 20% a pályázó cég szakmai referenciái (nemzetközi együttműködésekben történő részvételi tapasztalta, az adatfelvételt vezető kutató(k) szakmai tapasztalata, technikai jellemzők, kérdezőbiztosi hálózat jellemzői)

8. A szakmai ajánlat tartalma:

 • A feladat teljesítéséhez szükséges technikai infrastruktúra bemutatása;
 • Adatfelvétel módszere és menetének leírása;
 • Minőség-ellenőrzés módszereinek részletes ismertetése;
 • Az adatfelvétel és utómunkálatok ütemezése;
 • A kutatásban részt vevő személyek (field director, vezető instruktor; adatmanager) szakmai önéletrajza;
 • kérdezőbiztosi hálózat bemutatása.
 • egy hasonló méretű (összegű) referencia munka bemutatását, elérhetőségekkel, hogy ellenőrizhető legyen.
 • rövid bemutatkozó a cégről
 • Egyszerű saját nyilatkozatot arról, hogy Ajánlatadóra nem vonatkozik a Közbeszerzési Törvény 62.§. és 63.§. paragrafusában foglalt kizáró okok.

9. Konzultációs lehetőség. A megbízó online szakmai konzultációs lehetőséget biztosít az érdeklődők számára 2022 november 22-én, 10 órakor.

10. Ajánlattételi határidő: 2022 december 6

12. Ajánlatok benyújtásának helye:

Társadalomtudományi Kutatóközpont részére elektronikus, de aláírt dokumentum (nem elektronikusan aláírt, hanem egyszerű aláírással szkennelt .pdf) formában a beszerzes@tk.hu és az iktatas@tk.hu elektronikus levelezési címekre csatolt dokumentumban.

[1] Security requirements and guidelines ESS R11 tools suite, Security requirements and guidelines ESS R11 tools suite

[2] Round 11 Survey Specification  for ESS ERIC Member, Observer  and Guest Countries és ESS Survey Suite manual

[3] Az ajánlattételben kifejtett módszerek szerint.

[4] ESS Round 11 Data Protocol